រមណីយដ្ឋាន
6 ម៉ោង . មណ្ឌលគីរី RAJABORI VILLAS, KOH TRONG